K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Harmonogram předmětu

Konstruktivní geometrie R

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Letní semestr 2018/19


Týden Přednáška Cvičení

1.

Geometrie a grafická komunikace
Promítání a promítací metody. Základní vlastnosti rovnoběžného promítání.
Mongeovo a kótované promítání. Soustavy souřadnic v prostoru, axonometrie – Pohlkeova věta.
Stavební projekt – půdorys, pohledy, řezy.
Souvislost s kótovaným a Mongeovým promítáním.

Kuželosečky – implicitní rovnice, parametrické vyjádření kružnice a elipsy.
Osová afinita, elipsa jako afinní obraz kružnice.
Sdružené průměry, příčková konstrukce.
Vepsat elipsu do rovnoběžníku.

2.

Kosoúhlé promítání I
Kosoúhlé promítání jako speciální typ axonometrie.
Zobrazení soustavy souřadnic, kosoúhlý průmět a pomocné průměty základních objektů.
Útvary v souřadnicové rovině (čtverec a kružnice) – afinita.
Zobrazení těles (jehlan, hranol, rotační kužel, válec, koule).

Skicování mnohostěnů a skupin těles.
Půdorys, nárys a bokorys objektů.

Mongeovo promítání.

3.

Kosoúhlé promítání II
Polohové úlohy v kosoúhlém promítání: Přímka, stopníky.
Rovina, stopy, hlavní přímky.
Průsečíky, průsečnice.

Řešení úloh v kosoúhlém promítání.
Zobrazení těles a skupin těles.

4.

Rovnoběžné osvětlení
Vlastní a vržený stín.
Metoda zpětných paprsků.
Další metody zvyšování názornosti zobrazení v grafických programech.

Řešení úloh v kosoúhlém promítání.
Jednoduché řezy a průniky (průprava pro osvětlení).

5.

Zápočtový test 1

Lineární perspektiva I
Lineární perspektiva jako speciální typ středového promítání.
Perspektiva bodu v základní rovině.
Vynášení výšek.

Osvětlení těles a skupin těles v kosoúhlém promítání.

6.

Lineární perspektiva II
Lineární perspektiva kruhového a parabolického oblouku.

Lineární perspektiva – procvičování základních konstrukcí na příkladech.

7.

Šroubovice
Určení, zobrazení a analytický popis šroubovice a její tečny.
Šroubovice v technické praxi.

Lineární perspektiva – konstrukce oblouků.

8.

Šroubové a rotační plochy
Přímkové a cyklické šroubové plochy a jejich praktická aplikace.
Konstrukce tečné roviny v bodě rotační plochy a její použití v technické praxi.

Zápočtový test 2 (lineární perspektiva)

9.

Kvadriky
Rotační a nerotační kvadriky.
Určení typu kvadriky z analytického vyjádření, zobrazení v kosoúhlém promítání.

Šroubovice – konstrukce a analytické vyjádření.

Šroubové plochy.

10.

Rotační zborcený hyperboloid
Vytvoření plochy rotačním pohybem přímky.
Typy řezů rotačního hyperboloidu.
Využití rotačního hyperboloidu ve stavební praxi.

Kvadriky – určování typu kvadriky z její rovnice, skicování v kosoúhlém promítání.
Rotační plochy v Mongeově promítání.

11.

Hyperbolický paraboloid
Hyperbolický paraboloid jako zborcená přímková plocha.
Zadání zborceným čtyřúhelníkem
. Typy řezů hyperbolického paraboloidu.
Analytické vyjádření hyperbolického paraboloidu, souvislost s translačními plochami.

Jednodílný rotační hyperboloid.

12.

Křivky
Parametrický popis, výpočet křivosti, oskulační kružnice, průvodní trojhran.
Řešení příkladů.

Hyperbolický paraboloid.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011