Předmět 101XSM3 - Seminář k Matematice 3 - zimní semestr 2013/14

V předmětu 101XSM3 se studenti seznámí s praktickými numerickými výpočty, které doprovázejí problematiku obsaženou v předmětu MA3. Jde zejména o dvě oblasti: numerické řešení diferenciálních rovnic a numerický výpočet integrálu. Studenti si osvojí základní poznatky např. o metodě sítí pro řešení a pro hledání vlastních čísel okrajových úloh, vzorce Gaussova typu pro numerickou integraci. Pro realizaci všech probíraných metod a jejich grafické výstupy se bude používat prostředí Matlab nebo Scilab podle dohody.

Předmět se bude konat v některé z učeben B255, B368, B369. Termín bude dohodnut se zájemci emailem.
Vyučující je Ivana Pultarová, email ivana@mat.fsv.cvut.cz, místnost B257.

Probíraná témata po týdnech:
1. Základy programování. Derivace a diference, řád přesnosti.
2. a 3. Eulerova metoda pro obyčejné diferenciální rovnice prvního a druhého řádu pro počáteční úlohy. Řád přesnosti.
4. Metoda konečných diferencí pro obyčejné diferenciální rovnice prvního a druhého řádu pro okrajové úlohy. Vlastnosti matice soustav lineárních rovnic.
5. a 6. Ortogonální projekce.
7. a 8. Galerkinova metoda pro přibližné řešení diferenciální rovnice.
9. a 10. Odhad nejmenšího vlastního čísla symetrického pozitivně definitního operátoru.


Literatura:
[1] J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky – Počítačové modelování v MATLABu. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2] D. Majerová: MATLAB,
[3] J. Zelinka, J. Koláček: Jak pracovat s MATLABem.