K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGA1

Požadavky ke zkoušce

Konstruktivní geometrie A

Požadavky ke zkoušce

Vytisknout

Požadavky ke zkouškovému termínu

 • Řádné přihlášení v KOSu
 • Průkaz studenta
 • 1-2 dvoulisty A4 (tj. přeložený list A3, NE jakkoliv jinak spojené listy A4)
 • Vlastní VŠECHNY pomůcky na rýsování. Použití kalkulačky není povoleno.

Zkouška probíhá písemnou formou a trvá 120 minut. Maximální bodový zisk je 80 bodů.

Zkoušková písemka bude sestavena z příkladů z těchto partií

 • Konoid nebo cylindroid v axonometrii včetně analytického vyjádření.
 • Šroubovice nebo jednodílný rotační hyperboloid v Mongeově promítání včetně analytického vyjádření.
 • Hyperbolický paraboloid v axonometrii včetně konstrukce vrcholu a analytického vyjádření plochy.
 • Zobrazení a osvětlení scény v axonometrii.

Požadované znalosti

Zobrazení prostoru

 • Ovládat základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Používat volné rovnoběžné promítání ke skicování. Ovládat sestrojení náčrtku ve volném rovnoběžném promítání ze sdružených průmětů objektu a umět řešit i opačnou úlohu.
 • Ovládat základní principy Mongeova promítání - zobrazení bodů, přímek a rovin. Umět řešit základní polohové a metrické úlohy.
 • Umět charakterizovat jednotlivá tělesa (jehlan, hranol, válec, kužel, koule, pravidelné mnohostěny). Umět je zobrazit v axonometrii, jsou-li umístěna v základní poloze (netýká se pravidelných mnohostěnů).
 • Ovládat principy axonometrie. Znát základní typy axonometrií (izomerie, dimetrie, trimetrie, kosoúhlé promítání, kavalírní perspektiva, plánografie, vojenská axonometrie). Umět řešit jednoduché polohové úlohy a zobrazit základní rovinné útvary v souřadnicových rovinách.
 • Znát základní pojmy a principy perspektivy. Znát pojem úběžníku a distančníku a umět jej použít. Umět použít aspoň jednu metodu ke konstrukci perspektivy objektu či scény. Umět zobrazit čtvercovou síť v horizontální a vertikální rovině a znát její použití při zobrazování křivek.
 • Znát klasifikaci snímků, určit prvky vnitřní orientace vodorovného snímku, rekonstrukci snímku a vkreslování do snímku.

Osvětlení

 • Znát základní principy osvětlení a umět sestrojit osvětlení jednoduché scény.

Šroubovice a šroubové plochy

 • Ovládat zavedení válcové šroubovice, znát její určující prvky, ovládat analytický popis. Umět zobrazit šroubovici v promítacích metodách, sestrojit průvodní trojhran v zadaném bodě a napsat rovnice jeho hran a stěn. Znát příklady užití šroubovice v praxi. Umět základní klasifikaci šroubových ploch a znát jejich aplikace v praxi.

Plochy

 • Umět klasifikaci kvadratických ploch a jejich rovnice v osovém tvaru. Poznat kvadratickou plochu z rovnice v osovém tvaru, zapsat její základní parametry a umět ji načrtnout.
 • Znát definici přímkových ploch a jejich klasifikaci. Znát určující prvky konoidů a cylindroidů, ovládat jejich analytický popis. Umět zobrazit konoidy a cylindroidy v promítacích metodách. Ovládat jednoduché úlohy – určit bod na ploše, obrys.
 • Znát základní vlastnosti rotačního jednodílného hyperboloidu (RH) jako přímkové i rotační plochy a umět je využít k jednoduchým konstrukcím. Znát základní aplikace RH v praxi.
 • Znát zavedení hyperbolického paraboloidu (HP), pojmy zborcený čtyřúhelník, řídicí rovina a vlastnosti přímek na HP. Umět jednoduché úlohy – určit bod na ploše, konstrukce tečné roviny plochy v daném bodě, konstrukce obrysu plochy a konstrukce řezů rovinou. Znát základní aplikace HP v praxi.
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011