K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Požadavky ke zkoušce

Konstruktivní geometrie R

Požadavky ke zkoušce

Vytisknout

Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu a přihlášení v KOSu.

Zkouška probíhá písemnou formou a trvá 120 minut.

Zkoušková písemka bude sestavena z těchto příkladů

 1. Zobrazení a osvětlení tělesa nebo skupiny těles v axonometrii.
 2. Šroubovice nebo šroubová plocha v Mongeově promítání včetně analytického vyjádření, výpočet křivosti křivky.
 3. Kvadriky - diskuse rovnice, skicování (3 rovnice).
 4. Rotační hyperboloid nebo hyperbolický paraboloid.

Požadované znalosti

 • Ovládat základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Používat volné rovnoběžné promítání ke skicování. Ovládat sestrojení náčrtku ve volném rovnoběžném promítání ze sdružených průmětů objektu a umět řešit i opačnou úlohu.
 • Ovládat základní principy Mongeova promítání - zobrazení bodů, přímek a rovin. Umět řešit základní polohové a metrické úlohy.
 • Umět charakterizovat jednotlivá tělesa (jehlan, hranol, válec, kužel, koule, pravidelné mnohostěny). Umět je zobrazit v axonometrii, jsou-li umístěna v základní poloze (netýká se pravidelných mnohostěnů). Znát principy klasifikace řezů a znát algoritmus konstrukce řezů.
 • Ovládat principy axonometrie. Znát základní typy axonometrií (izomerie, dimetrie, trimetrie, kosoúhlé promítání, kavalírní perspektiva, plánografie, vojenská axonometrie) a způsoby jejich zadání. Umět řešit jednoduché polohové úlohy a zobrazit základní rovinné útvary v souřadnicových rovinách.
 • Znát základní principy osvětlení a umět sestrojit osvětlení jednoduché scény.
 • Znát základní pojmy a principy perspektivy. Znát pojem úběžníku a distančníku a umět jej použít. Umět použít aspoň jednu metodu ke konstrukci perspektivy objektu či scény. Umět zobrazovat jednoduché oblé tvary, zvl. kružnici a parabolu v horizontální a svislé rovině.
 • Znát základní pojmy teorie křivek - parametrizace křivky, tečna, hlavní normála, binormála. Oskulační kružnice, 1. křivost, 2. křivost.
 • Ovládat zavedení válcové šroubovice, znát její určující prvky, ovládat analytický popis. Umět zobrazit šroubovici v promítacích metodách, sestrojit průvodní trojhran v zadaném bodě a napsat rovnice jeho hran a stěn. Znát příklady užití šroubovice v praxi. Umět základní klasifikaci šroubových ploch, umět zobrazit vybrané šroubové plochy a popsat soustavy parametrických křivek na nich. Znát aplikace šroubových ploch v praxi a umět je popsat.
 • Umět klasifikaci kvadratických ploch a jejich rovnice v osovém tvaru. Poznat kvadratickou plochu z rovnice v osovém tvaru, zapsat její základní parametry a umět ji načrtnout.
 • Znát základní vlastnosti rotačního jednodílného hyperboloidu (RH) jako přímkové i rotační plochy a umět je využít k jednoduchým konstrukcím.
 • Znát zavedení hyperbolického paraboloidu (HP), pojmy zborcený čtyřúhelník, řídicí rovina a vlastnosti přímek na HP. Umět jednoduché úlohy - určit bod na ploše, konstrukce tečné roviny plochy v daném bodě, konstrukce obrysu plochy a konstrukce řezů rovinou. Znát základní aplikace RH a HP v praxi.
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011