K101 K101 FSv ČVUT
k101

KG01

Harmonogram předmětu

Konstruktivní geometrie

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout
Týden Přednáška Cvičení

1.

Geometrie a grafická komunikace ve stavební praxi
Promítání a promítací metody. Základní vlastnosti rovnoběžného promítání.
Mongeovo a kótované promítání. Soustavy souřadnic v prostoru, axonometrie - Pohlkeova věta.
Stavební projekt - půdorys, pohledy, řezy.
Souvislost s kótovaným a Mongeovým promítáním.

Zobrazování mnohostěnů a skupin těles.
Půdorys, nárys a bokorys objektů.

2.

Axonometrie I
Základní principy axonometrie. Zobrazení soustavy souřadnic, axonometrický průmět a pomocné průměty základních objektů.
Útvary v souřadnicové rovině (mnohoúhelníky a kružnice).
Zobrazení těles (jehlan, hranol, rotační kužel, válec, koule).

Kuželosečky – implicitní rovnice, parametrické vyjádření kružnice a elipsy.
Osová afinita, elipsa jako afinní obraz kružnice.
Sdružené průměry, příčková konstrukce.
Vepsat elipsu do rovnoběžníku.

3.

Axonometrie II
Polohové úlohy v axonometrii: Přímka, stopníky.
Rovina, stopy, hlavní přímky.
Průsečíky, průsečnice.

Řešení úloh v axonometrii.
Zobrazení těles a skupin těles.

4.

Rovnoběžné osvětlení
Vlastní a vržený stín.
Metoda zpětných paprsků.
Další metody zvyšování názornosti zobrazení v grafických programech.

Řešení úloh v axonometrii.
Jednoduché řezy a průniky (průprava pro osvětlení).

5.

Lineární perspektiva I
Lineární perspektiva jako speciální typ středového promítání.
Metody vázané a volné.
Perspektiva bodu v základní rovině.
Vynášení výšek.

Osvětlení těles a skupin těles v axonometrii.

6.

Lineární perspektiva II
Lineární perspektiva kruhového a parabolického oblouku.
Středové promítání v grafických programech.

Perspektiva - procvičování základních konstrukcí na příkladech.

7.

Šroubovice
Určení, zobrazení a analytický popis šroubovice a její tečny.
Šroubovice v technické praxi.

Perspektiva - konstrukce oblouků.

8.

Šroubové a rotační plochy
Přímkové a cyklické šroubové plochy a jejich praktická aplikace.
Konstrukce tečné roviny v bodě rotační plochy a její použití v technické praxi.

Šroubovice - konstrukce a analytické vyjádření.

9.

Kvadriky
Rotační a nerotační kvadriky.
Určení typu kvadriky z analytického vyjádření, zobrazení v kosoúhlém promítání.

Šroubové plochy.

10.

Rotační zborcený hyperboloid
Vytvoření plochy rotačním pohybem přímky.
Typy řezů rotačního hyperboloidu.
Využití rotačního hyperboloidu ve stavební praxi.

Kvadriky - určování typu kvadriky z její rovnice, skicování v kosoúhlém promítání.
Rotační plochy v Mongeově promítání.

11.

Hyperbolický paraboloid
Hyperbolický paraboloid jako zborcená přímková plocha.
Zadání zborceným čtyřúhelníkem.
Typy řezů hyperbolického paraboloidu.
Analytické vyjádření hyperbolického paraboloidu, souvislost s translačními plochami.

Jednodílný rotační hyperboloid.

12.

Křivky
Parametrický popis, výpočet křivosti, oskulační kružnice, průvodní trojhran.
Řešení příkladů.

Plochy ve stavitelství
Možnosti zastřešení různého tvaru půdorysu.

Hyperbolický paraboloid.

13.

Rezerva.

Rezerva.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011