K101 K101 FSv ČVUT
k101

KOGG

Požadavky ke zkoušce

Konstruktivní geometrie G

Požadavky ke zkoušce

Vytisknout

Student odevzdá originál Grafické práce 1 (část 1) a Grafické práce 2 (část 1) při prvním termínu zkoušky. Pokud student práce neodevzdá nebo budou odevzdané práce obsahovat závažné chyby, bude studentovo bodové hodnocení u zkoušky sníženo před udělením známky o 10 bodů.

Zkouška probíhá písemnou formou a trvá 120 minut.

Zkoušková písemka bude sestavena z příkladů z těchto partií

  1. Sférická trigonometrie.
  2. Zeměpisné sítě na sféře v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání.
  3. Tělesa, plochy a geodetika v kosoúhlém a kótovaném promítání.
  4. Kartografické projekce.

Nutné podmínky a vybavení ke zkoušce

  • Udělený zápočet, zapsaný v KOSu.
  • Řádné přihlášení v KOSu.
  • Dvojlist A4 (tj. přeložené listy A3, ne sešité papíry, ne čtvrtky).
  • Vlastní VŠECHNY pomůcky na rýsování, kalkulačka.

Důležité: Zkouškový termín pro studenta odpovídá jednomu datu dne konání zkoušky. Tedy, v jeden den je možné se přihlásit pouze na jeden z vypsaných časů začátku zkoušky a pouze jednou (a to v tomto čase) zkoušku skládat.


Požadované znalosti

Ovládat základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Ovládat sestrojení náčrtku ve volném rovnoběžném promítání ze sdružených průmětů objektu a umět řešit i opačnou úlohu.

Ovládat základní principy Mongeova promítání – zobrazení bodů, přímek, rovin, kružnice a sféry. Umět řešit základní polohové a metrické úlohy.

Ovládat základní principy kótovaného promítání – zobrazení bodů, přímek, rovin, kružnice a sféry. Umět řešit základní polohové a metrické úlohy.

Umět charakterizovat jednotlivá tělesa (jehlan, hranol, válec, kužel, koule, pravidelné mnohostěny). Umět je zobrazit v pravoúhlých promítáních a v axonometrii, jsou-li umístěna v základní poloze. Znát principy konstrukce sítí a rozvinutí těles a ploch, pokud tato existují. Umět charakterizovat rozvinutelné plochy a znát princip jejich využití pro konstrukci aproximace modelu sféry.

Ovládat principy axonometrie. Znát základní typy axonometrií (izomerie, dimetrie, trimetrie, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, kavalírní perspektiva, plánografie, vojenská axonometrie) a způsoby jejich zadání. Umět řešit jednoduché polohové úlohy a zobrazit základní rovinné útvary v souřadnicových rovinách. V pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání znát konstrukci zeměpisné sítě na sféře.

Znát základní pojmy a principy středového promítání. Znát pojem dělící poměr, dvojpoměr, úběžník a distančník a umět je použít. Znát klasifikaci fotogrammetrických snímků, umět určit prvky vnitřní orientace vodorovného snímku. Být schopen zakreslení jednoduchého objektu do snímku.

Znát základní pojmy, vztahy a věty sférické trigonometrie. Znát pojmy a vztahy sférické trigonometrii užívající se v matematické geografii. Umět řešit aplikované úlohy matematické geografie. Znát čtyři základní astronomické souřadnicové soustavy a vztahy pro jejich transformaci. Umět řešit základní aplikované úlohy s astronomickými souřadnicemi.

Umět definovat geodetickou křivku a znát způsoby jejího zobrazení na daném tělese nebo ploše v axonometrii nebo pravoúhlém promítání.

Znát klasifikaci azimutálních kartografických projekcí. Umět určit polohu kartografické projekce. Znát způsoby konstrukce kartografické sítě, bodu daného zeměpisnými souřadnicemi a ortodromy ve všech azimutálních kartografických projekcích v poloze polární a rovníkové. Znát základní vlastnosti a možnosti využití kartografických projekcí v praxi.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011