Hodnocení v předmětu MM1G


1. Testy ve cvičení

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.


Na online testy se přihlašuje na stránkách amos.fsv.cvut.cz.
1) Cvičný test 0
 • obsahuje vlastnosti elementárních funkcí, tj. definiční obor, graf, průsečíky s osami souřadnic, funkční hodnoty apod.
 • forma testu: 1x na cvičení (během výuky) v průběhu prvních týdnů semestru
 • čas přibližně 15 min
 • bez kalkulačky
 • výsledek NEBUDE zahrnut do výpočtu známky
2) Zápočtové testy
 • celkem 3 (každý test obsahuje 4 příklady, za jeden test maximálně 24 bodů)
 • forma testu: na počítačích v učebně B255 - na test je potřeba se přihlásit
 • délka testu: 30 min
 • v lavici můžete mít jen prázdný papír a tužku (pero, propisku)
 • na kontrolu si připravte doklad s fotografií (např. ISIC kartu, občanský průkaz, pas).
 • u sebe nesmíte mít žádný typ hodinek ani jiný elektronický přístroj (kalkulačka, mobilní telefon, zařízení s přístupem na internet, fotoaparát, kamera, apod.). Výše uvedená zařízení odložte do tašky. Nerespektování pokynu povede k ukončení testu s výsledkem 0 bodů a k zahájení disciplinárního řízení!
 • o zasedacím pořádku u počítačových testů rozhoduje dozor.
 • náhradní termíny pro testy dohodne student s vyučujícím. Náhradní test může psát student, který test neabsolvoval a byl omluven. Opravy neúspěšných testů nejsou možné.
 • testy se konají přibližně v 5. (test 1), přibližně v 9. (test 2) a přibližně ve 12. výukovém týdnu (test 3)
 • pokud získá student méně než 22 bodů, nedostane zápočet
 • výsledek BUDE zahrnut do výpočtu známky (viz Celkové hodnocení)


Obsah jednotlivých testů:
Test 1 - Polynomy, limity posloupností, definiční obory, výpočet derivace
Test 2 - Vlastnosti funkcí, L´Hospitalovo pravidlo, geometrický význam derivace, fyzikální význam derivace, Taylorův polynom, průběh funkce, analytická geometrie v prostoru: rovnice přímky a roviny, počítání s vektory
Test 3 - Vektory, úhly a vzdálenosti, vektorové prostory, soustavy lineárních rovnic, operace s maticemi, inverzní matice


2. Domácí cvičení


Domácí úkol bude zadán na n-tém cvičení (celkem 10 cvičení). Hodnocena bude pouze úloha odevzdaná právě na n+1ním cvičení. Každý správně vyřešený příklad je ohodnocen jedním bodem. Maximální počet studentem získaných bodů, které budou zahrnuty do celkového hodnocení, je 10 bodů.
3. Další aktivity


Student si může dopředu připravit příklad probíraný na daném cvičení. Pokud u tabule příklad vyřeší a vysvětlí postup ostatním, může od cvičícího obdržet jeden bod.4. Celkové hodnocení


Součástí hodnocení jsou:
 1. 80 bodů za zkouškovou písemku = 10 teoretická část + 70 praktická část.
 2. Body nad 50 z PC testů, domácích cvičení a dalších aktivit.


 3. Nutnou podmínkou pro připuštění k ústní části je zisk alespoň 35 bodů z praktické části zkouškové písemky.
  O výsledné známce rozhoduje přednášející.

  Bodovací tabulka:

Bodové hodnocení 100 - 90 89-80 79-70 69 - 60 59 - 50 méně než 50
Klas. st. ECTS A B C D E F
Slovní hodnocení výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně ne- dostatečně