Posluchárna profesora Karla Rektoryse
Stránky katedry Stránky fakulty
Předmluva Slavnostní otevření Prof. Rektorys Fotogalerie Planetka

Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc.

4. 2. 1923 - 10. 12. 2004

Prof. Karel Rektorys

Životopis

Karel Rektorys po maturitě na reálce v Písku pracoval na poště a teprve po roce 1945 mohl studovat na přírodovědecké fakultě v Praze. Studium matematiky ukončil v roce 1949.

Následně byl zaměstnán jako matematik ve Škodových závodech v Plzni. Toto působení významným způsobem ovlivnilo zaměření jeho vědecké práce. Během něho vypracoval první obsáhlejší práci s názvem Problém jednoznačnosti řešení parciálních diferenciálních rovnic pro vedení tepla při nespojitých počátečních a okrajových podmínkách. Tu předložil a obhájil v roce 1951 jako disertační práci a získal akademický titul RNDr. Ve stejném roce přestoupil do Ústředního ústavu matematického a v roce 1954 přešel na ČVUT. Zde začal působit na katedře matematiky Fakulty inženýrského stavitelství.

Druhým významným obdobím v jeho odborném zaměření byla účast na projektu stavby Orlické přehrady. Vedení tepla v betonových masívech se stalo východiskem na cestě k metodě časové diskretizace, metodě, kterou pak využila řada matematiků při řešení parciálních diferenciálních rovnic (práce The Method of Discretization in Time and Partial Differential Equations).

V roce 1957 byl jmenován docentem a v roce 1964 se stal profesorem. Vyškolil řadu aspirantů (v současné terminologii doktorandů), vizte Mathematics Genealogy Project.


Ocenění

Za svoji vědeckou práci získal řadu ocenění. Dále jsou zmíněny ty významnější.

V roce 1979 obdržel Národní cenu, v roce 1983 Zlatou Bolzanovu medaili za rozvoj matematických věd, v roce 1983 Zlatou Felberovou medailí ČVUT v Praze. V roce 1998 obdržel Pamětní medaili Matematicko-fyzikální fakulty UK jako ocenění jeho celoživotní vedecké, pedagogické a organizátorské práce. Taktéž v roce 1998 obdržel Oborovou matematickou medaili JČMF.

V roce 1987 byl jmenován čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků. Od roku 1989 byl členem korespondentem ČSAV.

Jeho jméno nese planetka č. 40 459-1999 RK 43.

Na památku jeho pedagogické činnosti uděluje stavební fakulta Medaili prof. Rektoryse, která je udělována jako nejvyšší ocenění jednotlivcům za pedagogickou činnost na této fakultě.


Publikační činnost

Byl vedoucím autorského kolektivu známé knihy Přehled užité matematiky. Je autorem publikací Variační metody v inženýrských problémech a problémech matematické fyziky, Metoda časové diskretizace a parciální diferenciální rovniceCo je a k čemu je vyšší matematika.


Zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Rektorys
http://www.math.muni.cz/math/biografie/karel_rektorys.html