K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika

Témata bakalářských a diplomových prací

Pro studenty se zájmem o matematiku

Témata bakalářských a diplomových prací


Vytisknout

Bakalářské práce

Vedoucí práce: Mgr. Milan Bořík, Ph.D.

 • Výpočet převýšení geoidu
 • Výpočet hodnot Legendreových přidružených funkcí pro určení Stokesových koeficientů gravitačního potenciálu
 • Užití Gaussovy integrace pro výpočet Fourierových koeficientů a srovnání s jinými integračními metodami
 • Aplikace Chaslesova teorému ve fyzikální geodézii

Vedoucí práce: doc. RNDr. František Bubeník, CSc.

 • Vybrané inženýrské úlohy metodou časové diskretizace

  Procesy závislé na čase, týkající se vedení tepla, průhybů apod. Zadání bude konkrétně zvoleno.


Vedoucí práce: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.

 • Analýza pohybu soustavy hmotných bodů na termoelastických pružinách

  Pohybové rovnice a rovnice zachování energie pro kmitající soustavu hmotných bodů s výměnou tepla mezi pružinami tvoří nelineární systém obyčejných diferenciálních rovnic. Cílem práce bude vyšetřit chování řešení s vnějším (např. periodickým) buzením i bez něj s využitím informací o entropii soustavy.


Vedoucí práce: doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.

 • Stochastická Galerkinova metoda pro numerické řešení diferencíálních rovnic s nejistotami

  Diferenciální rovnice s nejistotami ve vstupních datech lze řešit mnoha metodami. Práce se zaměřuje na stochastickou Galerkinovu metodu. Cílem práce je navrhnout vhodnou formulaci úlohy a způsob diskretizace pro získání některých charakteristik řešení.


Diplomové práce

Vedoucí práce: Mgr. Milan Bořík, Ph.D.

 • Řešení geodetické okrajové úlohy metodou konečných prvků a srovnání s analytickým řešením
 • Aplikace metody konečných prvků ve fyzikální geodézii

Vedoucí práce: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.

 • Odhady chyb algoritmů pro automatické ovládání piezoelektrických regulačních prvků

  Piezoelektrické prvky slouží k vysoce přesnému polohování, aktivnímu tlumení vibrací, monitorování spolehlivosti kmitajících konstrukcí a také ke sběru mechanické energie vibrací a její přeměnu na energii elektrickou. Hlavním zdrojem nepřesností u řídících algoritmů při všech těchto aplikacích je hysterezní chování piezoelektrických materiálů. Cílem práce bude navrhnout algoritmy pro numerickou kompenzaci hystereze a odvodit odhady chyb nezávislé na počtu pracovních cyklů.


Vedoucí práce: RNDr. Dr. Jana Nosková

 • Bayesovské metody v krigování


    Design stránek: Stanislav Olivík, 2011