K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 1A

Požadavky ke zkoušce

Matematika 1A

Požadavky ke zkoušce

Vytisknout

Požadavky ke zkouškovému termínu

Průběh zkoušek bude upřesněn podle hygienické situace a informace budou uvedeny zde.


50 úloh vhodných k přípravě na zkoušku z předmětu Matematika 1  PDF 


Požadované znalosti

Lineární algebra

 1. Aritmetický vektorový prostor, lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů v Rn, báze, dimenze a podprostor vektorového prostoru.
 2. Gaussův algoritmus, lineární obal skupiny vektorů, základní pojmy týkající se matic.
 3. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic, Frobeniova věta.
  Homogenní soustavy lineárních algebraických rovnic.
 4. Základní početní operace s maticemi, inverzní matice.
 5. Determinant matice druhého a třetího řádu, použítí determinantů k výpočtu inverzní matice, Cramerovo pravidlo.

Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné

 1. Základní elementární funkce a jejich vlastnosti, jejich grafy.
  Složená funkce, inverzní funkci k zadané funkci. Cyklometrické funkce a jejich vlastnosti.
 2. Posloupnost reálných čísel, vlastnosti posloupnosti, limita posloupnosti.
 3. Limita funkce v bodě, spojitost funkce v bodě a na množině. Výpočet limit funkce.
  Základních věty o spojitých funkcích: Bolzanova věta, Weierstrassova věta.
 4. Derivace funkce. Geometrický a fyzikální význam derivace.
  Pravidla pro derivování funkce, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. Vypočet derivace funkce.
 5. Derivace vyšších řádů, L'Hospitalovo pravidlo.
  Diferenciálu funkce prvního řádu, jeho aplikace, Lagrangeova věta a její důsledky.
 6. Analýza grafu funkce využitím prvních a druhých derivací: lokální extrémy funkce, intervaly monotonie, intervaly konvexnosti a konkávnosti funkce, inflexní body a asymptoty grafu funkce.
 7. Globální extrémy funkce na uzavřeném i otevřeném intervalu.
  Úlohy na hledání globálních extrémů, včetně aplikačních úloh.

Analytická geometrie v R3

 1. Základní vlastnosti geometrických vektorů. Skalární, vektorový a smíšený součin. Geometrický význam těchto součinů.
 2. Obecná rovnice roviny a parametrické rovnice roviny.
  Parametrické rovnice přímky a vyjádření přímky jako průsečnice dvou rovin.
 3. Polohové úlohy přímek a rovin.
 4. Úlohy na odchylky rovin, přímek, vzdálenosti mezi různými útvary (bod, přímka, rovina).
 5. Aplikace analytických metod při řešení geometrických problémů v prostoru.
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011