Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.

Vzdělání

1966-71: studium matematiky a deskriptivní geometrie, MFF Univerzita Karlova Praha
1974: RNDr., MFF UK Praha
1982: CSc., FJFI ČVUT Praha
1988: Doc., FSv ČVUT Praha


Stručný popis disertační a kandidátské práce

Nahoru

Odborné zaměření

Bistatic-Altimetry:

 1. Software
  Intersection of Three Quadrics
  Distance of two Ellipsoids
  Ellipsoid homothetic to Reference Ellipsoid
 2. Papers
  Intersection of Three Quadrics in the special position
  Distance of two Ellipsoids
  Ellipsoid homothetic to Reference Ellipsoid

Nahoru

Granty

Nahoru

Vedené práce

Obhájené disertační práce

Ing. Radek Hampl – 30.6.2009: Problém konformity Gauss-Krugerova zobrazení v poledníkových pásech

Disertační práce se zabývá studiem konformity Gauss-Krugerova zobrazení a nalezení míry jeho nekonformity v závislosti na vzdálenosti od základního poledníku. Pro kvalifikaci průběhu délkového zkreslení se ukázalo, že v odborné literatuře uváděné rovnice zobrazení jsou pro tyto účely nevhodné. V práci je tudíž odvozen jiný tvar rovnic, který je vhodnější pro výpočet délkového zkreslení ve směrech poledníků a rovnoběžek. Na základě toho jsou navržena doporučení pro využití zobrazení v různých praktických úlohách:

 1. Návrh maximální šířky zobrazovaných poledníkových pásů v závislosti na požadavcích maximálního délkového a úhlového zkreslení pro globální aplikace jako jsou průměty drah družic na zemský povrch, zobrazení hvězdné oblohy apod.
 2. Návrh způsobu odvození kladu mapových listů vojenských topografických map v návaznosti na hodnotách maximálního délkového a úhlového zkreslení daného požadavku grafické přesnosti mapy. Návrh asymetrického pásu pro zobrazení celého území ČR.
 3. Návrh nové terminologie: asymptotické konformní válcové Gauss-Krugerovo zobrazení a jeho tři třídy.

Mgr. Jana Čápová – 9.2.2011: Modelování membránových konstrukcí

Disertační práce se zabývá především aplikací isogeometrické analýzy při modelování membránové konstrukce bez ohledu na použitý materiál. V práci jsou zkoumány numerické metody pro nalezení počátečního rovnovážného stavu membránové konstrukce a je popsána jejich algoritmizace. Pomocí isogeometrických prvků se řeší variační úloha, při níž se minimalizuje vnitřní energie membrány a hledá se její počáteční rovnovážný stav. Popisované metody jsou otestovány na řadě úloh s aplikacemi ve stavební mechanice membránových konstrukcí.

Ing. Stanislav Olivík – 9.2.2011: Určování odrazných bodů na zemském povrchu metodou bistatické altimetrie

Na rozdíl od družicové altimetrie, která slouží lidem ke zkoumání tvaru a gravitačního pole planety Země již řadu let, je bistatická altimetrie teprve na počátku své existence. Kromě zpřesnění tvaru geoidu by měla sloužit ke zkoumání zalednění zemského povrchu či jeho zalesnění. Bistatická altimetrie bude využívat družice na nízké oběžné dráze k zachycení signálů z družic globálních navigačních systémů, které se odrazily od zemského povrchu. Tato práce představuje několik různých postupů, jak vypočítat bod na zemském povrchu, resp. elipsoidu nahrazujícím zemský povrch, kde se odrazil signál družice globálního navigačního systému, který byl posléze zachycen přijímací družicí na nízké oběžné dráze. Jednotlivé postupy se liší podle toho, kolik je k dispozici vstupních dat. Funkčnost všech metod byla ověřena numerickým příkladem.

Rozpracovaná disertační práce

Ing. Michal Eliaš: Matematické modelování troposférického zpoždění signálu GNSS systému

Matematické modelování troposféry je v současnosti předmětem výzkumu různých vědeckých pracovišť, od meteorologických středisek až po geodetické observatoře. Z pohledu geodézie se jedná o aplikaci tohoto modelu za účelem korekce troposférického zpoždění, které představuje jednu z hlavních chyb při šíření signálu vyslaného z družice. Cílem práce bude analýza dostupných informací a publikací a aplikování těchto informací na vytvoření nového modelu, který poskytne lepší korekce zpoždění signálu.

Odevzdaná bakalářská práce

Pavel Kulmon – studijní obor Geodézie a kartografie šk.r. 2013-14: Maticové rozklady pro Kalmanův filtr

Na vhodná data aplikovat Kalmanův filtr s vybranými maticovými rozklady: LU rozklad, Chleského rozklad, QR rozklady.

Nahoru

Konference

Mezinárodní konference

Příspěvky v mezinárodním recenzovaném sborníku:

 1. Kočandrlová, M. - Vecková, J. - Olivík, S.: Internet Support of Constructive Geometry, In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG'2008. Bratislava: STU v Bratislave, 2008, vol. 17, p. 59-62. ISBN 978-80-227-2952-9.
 2. Kočandrlová, M. - Olivík, S. - Kostelecký, J. - Klokočník, J.: Position of Reflecting Points in Bistatic Satelite Altimetry: Theoretical Solutions for Ellipsoid, In: Geophysical Research Abstracts: Volume 8, 2006 [CD-ROM]. Strasbourg Ceres: European Geosciences Union, 2006, ISSN 1029-7006.
 3. Kočandrlová, M. - Lakomá, H.: Jednosnímková fotogrammetrie, In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, díl 1, s. 79-84. ISBN 80-227-2489-0.
 4. Kočandrlová, M.: Středy normálových křivostí elipsoidu v modelu bistatické altimetrie, In: Proceedings of SCG'2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, s. 37-41. ISBN 80-227-2278-2.
 5. Kočandrlová, M. – Černý, J.: Trojúhelníkové sítě na hyperbolickém paraboloidu, In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry. Bratislava: STU, 2004, s. 26-32. ISBN 80-227-2133-6.
 6. Kočandrlová, M. - Lakomá, H.: Řízení samostatné práce bakalářů v matematice, In: Zborník 28. konferencie VŠTEP. Žilina: Žilinská univerzita, 2004, s. 179-186. ISBN 80-8070-287-X.
 7. Kočandrlová, M. - Klokočník, J. - Kostelecký, J.: Geometry, Accuracy and Position of Ocean Reflecting Points in Bistatic Satellite Altimetry, Universidad do Porto. 2004-09-22.
 8. Kočandrlová, M. – Černý, J.: Problem Oriented Teaching of Mathematics for Bachelors, In: Information - Kommunikation - Wissen, Ingenieurpädagogik heute, Referate des 32. Symposiums der Internationalen Gesellshaft für Ingenieurpädagogik. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule fur Technik, 2003, p. 121-125. ISBN 3-00-012081-5.
 9. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Součtové plochy kvadrik, In: Aplimat. Bratislava: STU, 2002, s. 133-137. ISBN 80-227-1654-5.
 10. Kočandrlová, M.: Konvexní mnohostěny ve stavební praxi, In: Zborník prednášok, 6.sekcia: Aplikácie geometrie v technickej praxi. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002, s. 45-48. ISBN 80-7099-812-1.

Domácí konference

Příspěvky v domácích sbornících:

 1. Kočandrlová, M. - Eliaš, M.: Lagrange equations for the failure orbits elements, In: Workshop 2011,CTU in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011.
 2. Kočandrlová, M. - Bořík, M. - Olivík, S.: Matematika a její aplikace pro geodety na FSV ČVUT, In: Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie. Brno: Ústav geodézie, FAST VUT v Brně, 2011, s. 35-42. ISBN 978-80-86433-53-0.
 3. Kočandrlová, M.: Apolloniovy a jiné kružnice, In: 30. konference o geometrii a grafice. Praha: Matfyzpress, 2010, s. 153-161. ISBN 978-80-7378-136-1.
 4. Kočandrlová, M. – Vecková, J.: O jedné aplikaci rotační plochy – Ještěd, 29. Konference o geometrii a grafice, 2009, Liberec
 5. Vecková, J. - Olivík, S. - Kočandrlová, M.: Plochy ve výuce geometrie a jejich využití v architektuře, In: Sborník 30. konference o matematice na VŠTEZ. Praha: JČMF, 2008, díl 1, s. 175-178. ISBN 978-80-7015-002-3.

Nahoru

Články v domácích časopisech

 1. Kočandrlová, M.: Logaritmická spirála, tlumené kmity a spirálové vlny, Matematika - fyzika - informatika. 2002, roč. 11, č. 1, s. 453-458. ISSN 1210-1761.
 2. Kočandrlová, M.: O Bernoulliově lemniskátě, In: Matematika - fyzika - informatika. 2001, roč. 10, č. 5, s. 257-264. ISSN 1210-1761.
 3. Kočandrlová, M.: Boothova Lemniskata, In: Matematika - fyzika - informatika. 2001, roč. 10, č. 6, s. 325-330. ISSN 1210-1761.
 4. Kočandrlová, M.: Lineární konstrukce kuželoseček, In: Matematika - fyzika - informatika. 2000, roč. 9, č. 10, s. 577-583. ISSN 1210-1761.
 5. Kočandrlová, M.: Kresba mapy a rektifikace kružnicového oblouku, In: Učitel matematiky. 2010, roč. 18, č. 4, s. 200-207. ISSN 1210-9037.

Nahoru

Pedagogické aktivity

Monografie

 1. Černý, J. - Černá, R. - Gemperle, F. - Hájková, V. – Kočandrlová, M. - et al.: Matematika - Přijímací zkoušky na ČVUT, 1. vyd. Praha: ČVUT, 2001. 217 s. ISBN 80-01-02323-0.
 2. Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 161 s. ISBN 80-01-03296-5.

Skripta

 1. Kočandrlová, M.: geo-Matematika II, 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2008.
 2. Kočandrlová, M. - Černý, J.: geo-Matematika I, 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2007. 249 s. ISBN 978-80-01-03936-6.
 3. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 161 s. ISBN 80-01-03296-5.
 4. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie 10, 1. vyd. Praha: ČVUT, 2000. 159 s. ISBN 80-01-02121-1.
 5. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie 10, (pro přednášku), 162 s.1999, ISBN 80-01-021211-1.
 6. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, (pro cvičení), 1992.

Další texty

 1. Kočandrlová, M.: Sférická trigonometrie a její aplikace, 1. vyd. Praha: KM FSv, (pracovní text pro přednášku), 1999. 22 s.
 2. Kočandrlová, M.: Geometrie střešních konstrukcí, (text pro seminář), 1996. 30 s.
 3. Kočandrlová, M.: Sbírka příkladů z matematiky (pro přípravný kurz), 1996. 78 s.

Nepublikované přednášky

 1. Kočandrlová, M. - Olivík, S.: Three Geometrical Approaches to the Bi-static Altimetry on the Ellipsoid, Christopher Buck, Payload Engineer TEC-ETP ESA/ESTEC. 2008-09-25.
 2. Kočandrlová, M. - Malechová, I.: Studium na FSv ČVUT, spolupráce se SŠ, VOŠ Chrudim, JČMF. 2007-09-19.
 3. Kočandrlová, M.: Matematika v systému celoživotního vzdělání, matematika v modelu kmitání konstrukcí, Gymnázium Botičská. 2007-10-18.

Výukové programy

Audiovizuální programy AVTC ČVUT:

 1. Kočandrlová, M. – Černý, J.: Parametizace křivek, 1991
 2. Kočandrlová, M. – Černý, J.: Oblouk křivky, 1992
 3. Kočandrlová, M. – Černý, J.: Frenetův trojhran, 1992

Nahoru

Uznání odbornou komunitou

Vyznamenání JČMF za vynikající pedagogickou práci

Čestná členka JČMF

Medaile J.A.Komenského od MŠMT

Nahoru

Kontakty

Místnost: B103

Telefon: 224354380

Email:  kocandrlova@mat.fsv.cvut.cz 

doc. Kočandrlová

Nahoru

web analytics
návštěv od 22.3.2011