Základní informace o projektu:

Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36031
Příjemce ČVUT v Praze
Řešitel FSv
Zahájení projektu 1. 4. 2014
Ukončení projektu 30. 6. 2015

Projekt je zaměřen na inovaci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na FSv ČVUT v jeho prvních dvou ročnících, kdy studium probíhá podle společného studijního plánu, ve kterém převažují předměty teoretického charakteru. Vysoký podíl teoretických předmětů v úvodu studia je nezbytný, ale pro mnohé studenty je tato etapa studia náročná a v průběhu prvních dvou ročníků předčasně opouští studium největší počet studentů. Fakulta věnuje prevenci předčasného opuštění studia velkou pozornost, ale rozhodujícím motivačním prvkem pro překonání případných studijních problémů a dosahování dobrých výsledků je vize budoucího dobrého profesního uplatnění absolventa. Proto se projekt zaměřuje právě na tuto oblast.

 

Projekt je určen pro cílovou skupinu studentů prvních dvou ročníků bakalářského programu Stavební inženýrství v prezenční formě. Inovace výuky spočívá v posílení vazby teoretických předmětů a předmětů odborných s důrazem na ukázky aplikovatelnosti obecných principů při řešení problémů ze stavební praxe. Inovovaná výuka bude realizována v povinných teoretických předmětech s využitím materiálů vytvořených s podporou projektu a v doplňkové výuce.

 

Záměr projektu je v souladu se skupinou aktivit C (Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ ) definovaných ve výzvě č. 6 OPPA pro prioritní osu 3.

 

Evropský sociální fond


Cíl projektu:

S požadovaným profilem absolventa bakalářského studijního programu Stavební inženýrství a motivací k dalšímu studiu souvisí zásadní požadavek - posílení podílu úloh s ukázkami aplikací ve stavební praxi od začátku studia. Konkrétním cílem projektu je inovace výuky teoretických předmětů

tak, aby více zdůrazňovala spolu s obecnými principy také jejich možnou aplikovatelnost.

 

Realizovaný projekt má zlepšit situaci cílové skupiny proti stávajícímu stavu především v oblasti spojení teoretických předmětů a stavební praxe v tom, že k tomuto posílení vazby bude docházet mnohem dříve, prakticky od počátku studia na Fakultě stavební ČVUT. Současně má posílit motivaci studentů pro úspěšné ukončení studia, která je důležitým předpokladem pro překonání případných obtíží v náročných předmětech teoretického základu studia v jeho úvodních dvou ročnících. Projekt tím přispívá k prevenci předčasného ukončení studia, případně prodlužování standardní doby studia.

 

Konkrétní přínos pro každého člena cílové skupiny:

  • Účast v projektu pro studenta znamená možnost absolvovat inovovanou výuku v povinných předmětech teoretického základu, do kterých přímo budou zařazeny v mnohem větší míře ukázky aplikace probíraných teorií a principů na konkrétních problémech ze stavební praxe.
  • Při takto upravené výuce bude student moci využít studijní a pracovní materiály, které budou vytvořeny s podporou projektu.
  • Každý člen cílové skupiny bude mít možnost aktivní účasti na doplňkové výuce organizované ve formě tematických přednášek. Jejich obsahem budou partie, které přesahují jednotlivé vyučovací předměty. Tím budou posilovány mezipředmětové souvislosti.

 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.


Výstupy projektu:

 


Kontakt:

Manažer projektu:
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
Katedra matematiky FSv ČVUT v Praze
zdenek.sibrava@cvut.cz

Matematika:
Doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
Katedra matematiky FSv ČVUT v Praze
frantisek.bubenik@cvut.cz

Konstruktivní geometrie:
RNDr. Iva Malechová, CSc.
Katedra matematiky FSv ČVUT v Praze
iva.malechova@cvut.cz

Stavební mechanika:
Ing. Eva Novotná, Ph.D.
Katedra mechaniky FSv ČVUT v Praze
eva.novotna@fsv.cvut.cz


Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D.
Katedra mechaniky FSv ČVUT v Praze
dagmar.jandekova@fsv.cvut.cz