K101 K101 FSv ČVUT
Bakalářské studium
Letní semestr 2023/24
Výuka \ Bakalářské studium \ Letní semestr \ Matematika 2 SI \ Výuka v paralelce J/1-1

Vytisknout

Matematika 2 SI

Výuka v paralelce J/1-1

Výuka Matematiky 2 v paralelce J/1 nabízí studentům bližší seznámení s matematikou a jejími aplikacemi (než je tomu v ostatních paralelkách Matematiky 2). Přednáška má standardní obsah, ale v některých oblastech může být zaměřena teoretičtěji, v jiných, při použití jednoduchých rutin při výpočtu integrálů, může být studium více ponecháno na studentovi.

Student může volit mezi dvěma modely výuky ve cvičení, a to Basic a Professional. Volbu provede zápisem do příslušné studijní skupiny. Pro model Professional bude vytvořena jedna studijní skupina.

  1. Model Basic3 testy v průběhu semestru, zkouška.
    Pokud se významná většina kroužku dohodne s vyučujícím o výuce na počítačích, je možné ji realizovat.
  2. Model Professional3 testy v průběhu semestru, zkouška nebo semestrální práce.
    Výuka ve cvičení může probíhat částečně v počítačové učebně, kde se student seznámí s používáním softwaru MATLAB. Po dohodě studenta a učitele může student místo zkoušky pracovat na semestrální práci. Semestrální práce spočívá v řešení mírně složitějšího aplikovaného problému, při kterém student částečně uplatní samostatné studium i např. použití softwaru. Student během této práce úzce spolupracuje a konzultuje své dílčí výsledky a plánované postupy s vedoucím učitelem své semestrální práce. Zkouška se potom koná ústně formou diskuse nad dokončenou semestrální prací. V případě dobrých výsledků může být práce doporučena k prezentaci ve Vyčichlově matematické soutěži.

Podmínky pro získání zápočtu jsou stejné jako na ostatních paralelkách oboru SI. V rámci výuky Professional mohou probíhat krátké přednášky, ve kterých představí své práce studenti druhého ročníku (loňského MA2-Professional) nebo o své práci pohovoří odborníci Stavební fakulty.

V letním semestru akademického roku 2023/24:
V paralelce J/1 je přednášející Ing. Michal Beneš, Ph.D., michal.benes@cvut.cz.
Cvičícím ve studijní skupině Professional je RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D., jan.lamac@cvut.cz.
Cvičení se koná ve čtvrtek od 14:00 do 16:50 v učebně B-979
Označení tohoto cvičení ve fakultním rozvrhu je C205.


Máte dobré znalosti matematiky ze střední školy?
Baví vás řešit problémy a překonávat překážky?
Chcete se naučit z matematiky něco navíc, něco, co použijete v dalších předmětech?
Nebojíte se naučit něco sami?

Nebojte se něčeho nového, může to být zajímavější než průměrná výuka. A pokud třeba zjistíte, že to není to pravé, můžete se vrátit ke standardní formě.

Tento způsob výuky by neměl být doménou pouze matematiky. Projektová či problémová výuka se připravuje i ve fyzice a předmětech stavební mechaniky. Chceme, aby se ti, kdo se chtějí zajímat o teoretičtější partie, o složitější metody a složitější problémy, seznamovali se všemi teoretickými předměty. A tak, když se vám bude tento způsob výuky líbit, můžete si zapsat volitelný předmět v zimním nebo letním semestru

Počítačové modelování fyzikálních jevů v Matlabu

doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

novakji@fsv.cvut.cz


Ve třetím semestru bude možné absolvovat podobným způsobem jako předmět Matematika 2 i předměty Matematika 3 a Pružnost a pevnost.

Matematika 3

Náplní předmětu budou funkce více proměnných, zvl. řešení extrémálních úloh. „Profesionálové“ se seznámí se základy vektorové analýzy a její symbolikou a v partii o vícenásobných, křivkových a plošných integrálech nakouknou do jednoduchých aplikací třeba z oblasti hydrauliky. Cvičení bude opět podporováno počítači a vhodným softwarem.


Pružnost a pevnost

prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz

Přednáška v diferencované paralelce bude využívat pokročilé matematické postupy, například teorii obyčejných diferenciálních rovnic při analýze ohýbaných a kroucených prutů, nebo teorii vlastních čísel ve stabilitních úlohách. Důraz bude kladen na dokonalé pochopení struktury základních rovnic mechaniky a názorného významu jednotlivých členů. Pro vybraný kruh (model Professional) bude ve cvičení omezeno rutinní procvičování běžných příkladů a naopak posílena role řízené diskuse, společného hledání odpovědi na obtížnější otázky, řešení záhad a paradoxů. Předpokládá se aktivní přístup studentů se zájmem o prohloubení látky, samostatné vypracování a obhajoba semestrální práce, s možností prezentace nejlepších prací na soutěži o cenu akademika Bažanta.


Zkuste si, že matematika, fyzika či pružnost může být nejen zajímavá, ale i zábavná.


©2022-2024 K101 FSv ČVUT v Praze